Mikromobilitetskalkulator

SINTEF har på oppdrag av Statens vegvesen utviklet en Mikromobilitetskalkulator for å belyse effektene ved innføringen av elsparkesykler på fire ulike parametere; turgenerering, arealbehov, helseeffekter og klimapåvirkning.

Kalkulatoren Se resultater

Kalkulatoren

Rull nedover på siden for å se resultater i de fire kategoriene 'Transport', 'Areal', 'Klima' og 'Helseeffekter'. For å sammenligne ulike scenarioer kan du justere antallet elsparkesykler som danner grunnlag for estimeringene i boksen under, eller ved å klikke i overskriften for hver seksjon. Forholdet mellom antall elsparkesykler og resultat er lineært.

Juster antall elsparkesykler her:

Dette verktøyet er utviklet med tanke på planleggere og fagfolk, for å belyse og å øke forståelsen for effekter ved innføring av elsparkesykler i bymiljøer. Resultatet for de fire ulike parameterne må ikke oppfattes som en fasit, men som et felles diskusjonsgrunnlag for hvordan man kan legge til rette for de positive sidene ved elsparkesykler.

Framskrivninger og estimeringer er alltid beheftet med viss usikkerhet. Denne er særlig stor når det empiriske grunnlaget framskrivningene bygger på, er så begrenset som i dette tilfellet. Tilgangen på data og erfaringer blir imidlertid hele tiden bedre og kan innarbeides i verktøyet for å forbedre estimatene.


Transport

Mikromobilitetskalkulatoren estimerer utkjørte kilometer og antall turer for et gitt antall kommersielt tilgjengelige elsparkesykler. For hver elsparkesykkel brukeren skriver inn, vil verktøyet beregne 3,5 turer per dag/elsparkesykkel, samt vise i hvilken grad turene erstatter turer fra andre modus eller er nyskapte. Antall utkjørte kilometer er basert på gjennomsnittlig lengde for en tur.

Resultatet er basert på eksisterende norsk empiri fra sommeren 2019. Kalkulatoren tar ikke høyde for at det kan skje en overetablering av aktører slik at det ikke er samsvar mellom tilbud og etterspørsel, da vil estimatene for antall turer og utkjørte kilometer blir for høye.

Estimert antall elsparkesykkelkilometer per dag
Estimert antall turer med elsparkesykkel per dag

Areal

Arealbehovet knyttet til elsparkesyklene er avhengig av flere forhold: 1) om elsparkesyklene er parkerte; 2) hvordan de er parkerte; 3) om de er i bevegelse og 4) fartsnivå til elsparkesyklene. Derfor er det her beregnet arealbehov for både parkert og kjørende elsparkesykler.

Parkerte

Resultatet er basert på eksisterende norsk empiri fra sommeren 2019. Kalkulatoren tar ikke høyde for at det kan skje en overetablering av aktører slik at det ikke er samsvar mellom tilbud og etterspørsel, da vil estimatene for antall turer og utkjørte kilometer blir for høye.

I bevegelse

Alle trafikanter har et ansvar for å tilpasse sin atferd til medtrafikantene, særlig til dem som beveger seg saktere enn dem selv. En elsparkesyklist må tilpasse seg atferden både til andre elsparkesyklister, til fotgjengere og til andre trafikant¬grupper. Mennesker har en sikkerhetssone rundt seg når det gjelder fremmede personer og kjøretøy med en høyere hastighet, hvor stor denne er varierer fra person til person. I beregningen for arealbehov til elsparkesykler i bevegelse er det beregnet hvor stor avstanden må vær mellom en fotgjenger og en elsparkesykkel når de krysser hverandres retning for at det ikke skal behøve å tilpasse seg hverandre. Eksemplet tar utgangspunkt i en kjørehastighet på 10 km/t, ganghastighet på 4,3 km/t og sikkerhetssone 1 meter.

Metoden for å estimere arealbehov i bevegelse baseres på empiri og atferd fra andre trafikantgrupper. Hovedformålet med illustrasjonen er vise at nye elsparkesykler vil påvirke trafikkbildet i eksisterende infrastruktur. Resultatet kan benyttes til å diskutere hvordan og hvor bruken av elsparkesykler skal reguleres for verne om prioriterte trafikantgrupper på ulike areal.

Estimert arealbehov for elsparkesykler

Klima

Direkte bruk av elsparkesykler skaper små utslipp. Tall basert på livssyklusmetodikk som inkluderer samtlige utslipp fra produksjon, drift, vedlikehold og bruk, viser å andre siden at elsparkesykler har et vesentlig klimaavtrykk per kilometer.

Utslipp fra elsparkesykler

Kalkulatoren viser størrelsen på utslipp i CO2-ekvivalenter og hvor i livssyklusen til elsparkesyklene utslippene skapes. Det er framfor alt produksjonen og servicekjøring i forbindelse med innsamling/utplassering som skaper utslipp. Krav til kjøretøyene som benyttes til servicekjøring kan dermed ha stor effekt på det samlede klimafotavtrykket til elsparkesykler i en by.

Samlede effekter på utslipp fra transport

Effektene på det totale utslippsbildet fra transportarbeidet i en by er estimert gjennom å trekke ifra reduksjonen i utslipp fra bil- og kollektivtrafikk for de turene som elsparkesykkelen erstatter fra de modusen.

Tallene for utslipp fra bil- og kollektivtrafikk er basert på livssyklusmetodikk for en fossil kjøretøypark. Dette gjør at utslippen som reduseres i virkeligheten er lavere siden Norge har en høy andel elektriske kjøretøy. Det kan også diskuteres hvorvidt utslipp fra produksjon og service bør inngå fra bil- og kollektivtrafikk da det er lite trolig at elsparkesyklene fører til at noen velger å ikke kjøpe bil eller at antallet avganger i kollektivtrafikken reduseres. I tillegg er det mye som tyder på at levetiden til elsparkesyklene er kortere enn det som beregningene over tatt utgangspunkt i, noe som kan bety at utslippene fra elsparkesykler er for lave her.

Estimert endring i antall CO2-ekvivalenter
Estimerte utslipp LCA CO2-ekvivalenter per sesong

Helseeffekter

Bruken av elsparkesykler kan påvirke folks helse, både ved at det oppstår ulykker med personskade og ved at den kan medføre endring i fysisk aktivitet for brukerne.

Personskader

Oslo legevakt kunne sommeren 2019 rapportere om 1,5 ulykker per dag som var relatert til bruken av elsparkesykler i mai måned. Antallet ulykker økte med bruken av elsparkesykler utover sommeren og har derfor her blitt koblet sammen med antallet tilgjengelige elsparkesykler.

Fysisk aktivitet

Elsparkesykkel erstatter først og fremst gåturer pluss noen sykkelturer, dette medfør en reduksjon i fysisk aktivitet hos brukeren. Her er det beregnet hvor stor den totale reduksjonen i fysisk aktivitet blir som en følge av mindre gang og sykling. Det er forutsatt at en gjennomsnittlig ganghastighet på 5 km/t og en gjennomsnittlig sykkelhastighet på 16 km/t for de kilometerne som har blitt erstattet.

Metoden gir kun et grovt estimat på hvordan antallet skadde påvirkes av antallet elsparkesykler og kan endres hvis sparkesykler skal tas i bruk i byer med mindre trafikk eller på vinterføre. Det er også trolig at antallet skadde synker når erfaringen med elsparkesykler øker. Hvis tallene skal benyttes til å beregne samfunnskostnader ved skader, må det inkluderes tall for reduksjon i antallet skadde fra andre transportformer som elsparkesykkel "stjeler" turer fra.

Estimert antall ulykker med elsparkesykkel per måned
Estimert endring fysisk aktivitet timer/dag

SINTEF Bærekraftig mobilitet

Fokus på fremtidens transportløsninger og kunnskapsbasert beslutningsstøtte for samferdselsinvesteringer.

© Copyright SINTEF